Podrobnosti o Certifikáte kvality

ZAVÁDZANIE SYSTÉMU KVALITY

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

Vzhľadom k tomu, že novelou zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bola s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušená povinnosť predkladať Slovenskej lekárskej komore na schválenie Plán zavádzania systému kvality, Vám oznamujeme, že z tohoto dôvodu školenia na prípravu Planu zavádzania systému kvality, ktoré ste si objednali sa konať nebudú

Naďalej Vám ponúkame možnosť získať úplný Certifikát kvality podľa ISO 9001:2001.

Povinnosť zabezpečovať systém kvality (nie predkladať na schválenie plán zavádzania systému kvality) je naďalej zákonnou povinnosťou každého poskytovateľa a podľa našich informácií  SLK bude presadzovať, aby zavedenie systému kvality bolo zákonom definovanou konkurenčnou výhodou pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Získanie Certifikátu kvality organizujeme v spolupráci s Inštitútom kvality a bezpečnosti a ponúkame kompletnú podporu pri získaní Certifikátu kvality. (Kompletné spracovanie dokladov o systéme kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa STN EN ISO 9001:2001. Zabezpečenie vykonania certifikačných činností akreditovaným certifikačným orgánom. )

Cena uvedenej služby:  20 944 Sk s DPH

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala resp. máte záujem prihlásiť sa kontaktujte nás prosím na t.č. 042/4710170, resp. 0918/871012.

Presný citát zákona č. 578/2004 Z. z.     Systém kvality

(1) Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby

a) sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,

b) personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa § 8.

(2) Posudzovanie systému kvality vykonávajú autorizované osoby podľa osobitného predpisu.13)

(3) Podrobnosti o zabezpečovaní a posudzovaní systému kvality poskytovateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.