Certifikat kvality

Naša firma pre Vás pripravila možnosť ziskať Certifikát kvality, absolvovať školenie na získanie Certifikátu kvality. Vzhľadom k tomu, že novelou zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bola s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušená povinnosť predkladať Slovenskej lekárskej komore na schválenie Plán zavádzania systému kvality, Vám oznamujeme, že z tohoto dôvodu školenia na prípravu Planu zavádzania systému kvality, ktoré ste si objednali sa konať nebudú.

Naďalej Vám ponúkame možnosť získať úplný Certifikát kvality podľa ISO 9001:2001.

Povinnosť zabezpečovať systém kvality (nie predkladať na schválenie plán zavádzania systému kvality) je naďalej zákonnou povinnosťou každého poskytovateľa a podľa našich informácií SLK bude presadzovať, aby zavedenie systému kvality bolo zákonom definovanou konkurenčnou výhodou pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Získanie Certifikátu kvality organizujeme v spolupráci s Inštitútom kvality a bezpečnosti a ponúkame kompletnú podporu pri získaní Certifikátu kvality. (Kompletné spracovanie dokladov o systéme kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa STN EN ISO 9001:2001. Zabezpečenie vykonania certifikačných činností akreditovaným certifikačným orgánom. )

Cena uvedenej služby: 17 600 ,- Sk (20 944,- Sk s DPH)

Získanie certifikátu manažérstva kvality bude prínosom predovšetkým pre Vašich pacientov, ktorí tak získajú ešte kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.Získanie certifikátu potvrdzuje, že zdravotnícke služby poskytované pacientom spĺňajú najprísnejšie medzinárodné štandardy kvality.Firma MediCom plánuje pre použitie systému kvality zapracovať do programu funkcie na podporu plnenia požiadaviek vyplývajúcich nielen zo zavádzania, ale aj následného dodržiavania systému kvality.