Články o liekoch

Informácie (články) o liekoch je samostatný programový modul, ktorého používanie je bez registrácie časovo obmedzené. Registrovaní užívatelia budú mať k dispozícii pravidelné aktualizácie tohto modulu. Registrácia a ďalšie aktualizácie tohto modulu budú spoplatnené.

Informácie o liekoch (len pre Windows verziu)

V programe možno pri predpisovaní liekov zobraziť kompletné informácie o liekoch (súhrn charakteristických vlastností, písomná informácia pre používateľa, všeobecné informácie).
Informácie z tejto databázy sú iba informačného charakteru a v žiadnom prípade nenahrádzajú diagnostické procesy alebo liečebné postupy a doporučenia od kompetentných lekárov v danom odbore, ani od lekárnikov a farmaceutov, resp. iných zdravotníckych pracovníkov.

Po prvom spustení tohto modulu, program zobrazí licenčné podmienky, ktoré je nutné si prečítať. V prípade, že ich akceptujete, označte možnosť „súhlasím s horeuvedenými podmienkami“ a pokračujte v inštalácii.

Po výbere zobrazenia informácií o lieku sa zobrazí nasledovné okno:

Vo vrchnej lište možno zvoliť jednu z 3 informácií:
•  Súhrn charakteristických vlastností – SPC
•  Písomná informácia pre používateľa
•  Všeobecné info (ATC skupina, indikačná skupina, výrobca, …)
Pohybom šípok na klávesnici vľavo a vpravo možno prepínať jednotlivé záložky.

Text možno tiež rolovať šípkami nahor, nadol, prípadne klávesmi <PgUp> a <PgDn>.
Ikona

v ľavej časti okna slúži na zväčšenie zobrazovaného textu a ikona

na jeho zmenšenie. Veľkosť zobrazenia sa zapamätá až do jeho najbližšej zmeny.
Článok k požadovanému lieku možno zobraziť niekoľkými spôsobmi:
•  Priamo v recepte pri predpisovaní (v dekurze po stlačení <F5-Recept> a výbere konkrétneho lieku) sa vľavo od názvu lieku zobrazuje ikona

, pomocou ktorej možno zobraziť informácie pre používateľa a charakteristické vlastnosti príslušného lieku (resp. použitím klávesu <F11> na riadku konkrétneho lieku).

Situácia je na obrázku:

2. V skrátenom výbere pri predpise receptu (po zápise začiatočných písmen názvu lieku napr. diclo a stlačením klávesu <Enter>) sa v pravej časti názvu opäť zobrazí ikona

, slúžiaca na zobrazenie informácie o hľadanom lieku (resp. použitím klávesu <F11> na riadku konkrétneho lieku).
Viď obrázok:

3. V celkovom číselníku liekov (po stlačení <F5-Recept>,<F5-lieky> v dekurze pacienta) sa v hornej časti zobrazí tlačítko

, ktorým možno zobraziť článok k lieku, na ktorom sa nachádza kurzor.